Бөлім

BRANCH of RSE ON REM "NATIONAL center of EXPERTISE" CSEC MH RK IN

AKMOLA REGION

g. 27 kudaiberdieva street, Kokshetau

8 (7162) 26 -61-27

Full name Position Work phone number Email
Esmagambetov Bolat Umurzhanovich Director 8 (7162) 26-94-05 akmol_filial@mail.ru
Sembaev Zharas Khabibullovich Deputy Director 8 (7162) 26-56-39 akmol_filial@mail.ru

No. Full name Position Branch Work phone Email The address
1 Anuarbekov
Nuralan
Serikovich
Chief Akkol
regional
branch
8 (7163) 82-12-39 akkol_cse@mail Akkol,
Gagarin street, 27/1
2 Tasbaev
Kuanysh
Aidarbekovich
Chief Aiyrtau
regional
branch
8 (7153) 32-71-21 csee_ayrtau@mail.ru Saumalkol village,
microdistrict 1
3 Matabaeva
Kulchira
Seitkazyevna
Chief Arshalinsk 
regional
branch
8 (7164) 42-24-30 arshalyс s@mail.ru Arshaly village,
Tashenov street, 6a
4 Anapina
Karlygash
Baizakovna
Chief Astrakhan
regional
branch
8 (7164) 12-38-24 astr-cse@mail.ru Arshaly village,
Tashenov street, 6a
5 Toktar
Darkhan
Abaevich
Chief Atbasar
regional
branch
8 (7164) 35-63-26 ses_atb@mail.ru Atbasar city,
L. Belash st., 52
6 Ramazanova
Gulnur
Mukhtarovna
Chief Bulandinsky
regional
branch
8 (71624) 62-24-22 czsee@mail.ru Makinsk,
Lesnaya st., 5E
7 Serdalin
Zhaslan
Sakenovich
Chief Burabay
regional
branch
8 (71623) 62-23-48 expert_borovoe@mail.ru Shchuchinsk,
Yelemesova st., 73
8 Abdrakhmanov
Kanat
Muratovich
Chief District
branch
named after Birzhan sal
8 (71623) 92-12-88 cse_enbek@mail.ru Stepnyak,
Abslyam kazhi st., 34 A/1
9 Seilova
Asemgul
Bukenovna
Chief Egindykol
regional
branch
8 (71624) 11-14-69 egindykol@mail.ru s.Egindikol,
Microrn, 11
10 Setaev
Izzat
Zhanbyrbaevich
Chief Yereymentau
regional
branch
8 (7163) 32-11-48 ereimentaucse@bk.ru Yereymentau,
Kenesary st., 81
11 Baatarkhan
Kuandyk
Chief Esil
regional
branch
8 (7164) 72-06-47 cseesil@mail.ru Esil,
Friendship street, 1
12 Baigarina
Maira
Muratbekovna
Chief Zhaksy
regional
branch
8 (7163) 52-23-45 zcse 1@mail.ru Zhaksy village,
Friendship street, 13
13 Bolotova
Irina
Leonidovna
Chief Zharkainsky
regional
branch
8 (71624) 84-05-31 cse1_jarkain@mail.ru Derzhavinsk,
Severny lane, 10
14 Nurzhanov
Olzhas
Dauletbekovich
Chief Zerenda
regional
branch
8 (7163) 22-29-60 sсe_zeren@mail.ru Zerenda village, Mira
street, 10
15 Abdrakhmanova
Elena
Valentinovna
Chief Korgalzhyn
regional
branch
8 (7163) 72-10-98 cse.korg@mail.ru Korgalzhyn village,
Balganbaev street, 13
16 Bakibaev
Murat
Khasenovich
Chief Sandyktau
regional
branch
8 (7164) 09-12-76 sand_CSEE@mail.ru Balkashin village,
Smirnova street, 146
17 Havlash
Marzhangul
Chief Shortandinsky
regional
branch
8 (7163) 12-15-31 tsce-short@mail.ru Shortandy village,
30 years of Victory street, 491a
18 Duisenov
Askar
Khairullevich
Chief Stepnogorsk
city
branch
8 (7164) 56-90-98 csee_step@mail.ru Stepnogorsk, Parkovaya st.
, 6