Бөлім


Branch of the Republican State Enterprise on the REM "National Center of Expertise" KSEC MOH RK

 in Almaty region

Konaev, Abay street, 35 A/4

8 (7277) 24-53-50

No.

Full name

Job title

Work phone

Email

1

Rsymbetova Raykhan Sagynovna

Director

8 (7277) 24-53-50

almaty-obl@nce.kz

2

Konyrbaev Madi Baimukhamedovich

Deputy Director

8 (7277) 24-53-50

almaty-obl@nce.kz

No.

Full name

Job title

Branch

Work phone

Email

Address

1

Khavaydullaev Murat Marlinovich

Department Director

Uyghur regional branch

8 (7277) 82-50-84

uygur_scee1@mail.ru

Uyghur region,
with. Chundzha,
st. Z. Abrazakova, 34

2

Sabanchieva Aigul Sanatovna

Laboratory manager

Rayymbek regional branch

8 (72779) 21-00-2

Raimbeknce@mail.ru

Rayymbek district,
with. Narynkol,
st. Zhandosova, 14

3

Aidarov Alpamys Aydinuly

Laboratory manager

Karasai regional branch

8 (72771) 2-51-00

Karasai_see009@mail.ru

Kaskelen,
st. Abylaikhan, 44

4

Tleubay Inkar Daniyarkyzy

And about. department head

Balkhash regional branch

8 (72773) 91-9-41

balhash_scee@mail.ru

Balkhash district,
with. Bakanas,
T. Ryskulov str., 85

5

Sabirov Rasul Khamitovich

Laboratory manager

Ili regional branch

8 (7273) 89-58-53

Ili-ses@mail.ru

Iliysky district,
with. Otegen Batyr,
st. Kolasova, 8A

6

Nazimbekova Zhanar Shalbaevna

Department Director

Zhambyl regional branch

8 (72770) 2-42-33
8 (72770) 7-90-52

Zhambyl_scee@mail.ru

Zhambyl district,
with. Uzynagash,
st. Baidibek bi, 191

7

Makhashov Mels Yskakuly

Laboratory manager

Talgar branch

8 (72774) 2-36-88

Talgar_nscee@mail.ru

Talgar,
st. Bogenbay batyra, 11

8

Kudyarov Daniyar Kairatovich

Laboratory manager

Enbekshikazakh regional branch

8 (7282) 40-05-24
8 (72775) 4-16-07

Enkaz_csee@mail.ru

Enbekshikazakh district,
Esik,
st. Zhamankarayeva, 75a

9

Kanaybekova Rita Bektursynovna

Department Director

Kegen regional branch

8 (72777) 2-22-00

  kegen.nce_nce@mail.ru

Kegen district,
with. Kegen,
st. Konaeva, 123