Бөлім

BRANCH OF THE RSE ON THE REM "NATIONAL CENTRE OF EXPERTISE" CSEC MH RK 

IN ZHAMBYL REGION

g. Taraz, Aiteke bi str., 13

8 (7262) 43-74-96, Fax 8 (7262) 43-74-96

Full name

Position

Work phone number

Email

Kasmakasov Serikbay Halimovich Director
8(7262) 43-74-96 zhambyl-obl@nce.kz

Serik Asel

Deputy Director
8 (7262) 54-67-45
zam.zhambyl@nce.kz

Department

Position

Full name

Work phone number

Email

Address

1

Zhambyl
district
Department

Chief

Bulekbaev
Talgat
Baltabayevich

8 (7263) 32-22-67

zhambyl.zhambyl@nce.kz
S. Asa,
Momyshuly str., 132

2

Group
district
Department

Chief

Mazhitova
Ranahan
Abdualievna

8 (7263) 52-03-19

zhambyl.zhualy@nce.kz
S. B. Momyshuly,
street Sauranbekov, 6

3

Kordai
district
Department

Acting chief

Kulzhambekova
Galia
Taikenova

8 (7263) 62-28-35

zhambyl.kordai@nce.kz
s. Korday,
22 Kazabek bi str.

4

Merkenskoe
district
Department

Chief

Rakayeva
Aigul
Shinhanvina

8 (7263) 22-14-76

zhambyl.merke@nce.kz
S. Merke,
st.Torgaev, 5

5

Moiynkumskiy
district
Department

Chief

Esdauletov
Zhandarbek
Amanzholovich

8 (7263) 22-40-59

zhambyl.moiynqum@nce.kz
S. moyynkum,
st.Ryskulbekova, 1

6

T. Ryskulov 
district
Department

Chief

Dzhakiyaev
Ertay
Kalievich

8 (7263) 14-08-28

zhambyl.ryskulov@nce.kz
S. Kulan,
1 Bolys uly street

7

Sarysu
district
Department

Chief

Rysbekova
Rope
Kaldybekovna

8 (7263) 46-15-06

zhambyl.sarysu@nce.kz
G. Zhanatas,
3 microdistrict

8

Talas
district
Department

Chief

Kalabay
Galia
Amankulovna

8 (7264) 46-01-90

zhambyl.talas@nce.kz
Karatau,
24 Konaev street

9

Shuske
district
Department

Chief

Akhanov
Murat
Adilbekovich

8 (7264) 32-43-88

zhambyl.shu@nce.kz
G. Shu,
St. Yulieva, 48