Loader icon жүктеу

Кодексі Туралы

"Алиментариус кодексі" - бұл барлық жерде әр адам үшін қауіпсіз және жоғары сапалы тағамның кепілі. Өткен ғасырда азық-түлік тауарларының халықаралық саудасы айтарлықтай өсті. Бүгінгі таңда жер шарында қозғалатын тағамдардың саны мен әртүрлілігі өте үлкен.

Халықаралық азық-түлік стандарттары

Халықаралық стандарттар, нұсқаулықтар, нормалар мен ережелер тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Олар сондай-ақ азық-түлік тауарларының адал саудасын ынталандырады. Тұтынушылар сатып алынатын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасына сенімді бола алады, ал импорттаушылар азық – түлік тауарларының өз ерекшеліктеріне сәйкес келетініне сенімді бола алады.

Тұтынушылардың денсаулығын сақтау

Халықтың азық-түлік қауіпсіздігі туралы алаңдаушылығы көбінесе Кодекстің жаһандық пікірталастардың орталығында болуына әкеледі. Ветеринарлық препараттар, пестицидтер, тағамдық қоспалар және ластаушы заттар – бұл Кодекс отырыстарында талқыланатын мәселелердің бірнешеуі ғана. Кодекстің стандарттары тәуекелді бағалаудың тәуелсіз халықаралық органдары ұсынатын сенімді ғылыми деректерге не ФАО мен ДДҰ ұйымдастыратын арнайы консультациялар арқылы негізделеді.

Кодекс стандарттары мүшелердің ерікті түрде қолдануы үшін ұсынымдар болып табылатындығына қарамастан, олар көбінесе ұлттық заңнаманың негізі ретінде қолданылады.

Сауда-саттықтағы кедергілерді жою

ДСҰ СФМ-де келтірілген Кодекстің тамақ өнімдерінің қауіпсіздік стандарттарына сілтеме Кодекстің сауда дауларын шешуде маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Кодекспен салыстырғанда азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарын қатаң қолданғысы келетін ДСҰ мүшелеріне осындай шараларға ғылыми негіздеме беру ұсынылуы мүмкін.

1963 жылы құрылған сәттен бастап Кодекс жүйесі жаңа сын-қатерлерге жауап бере отырып, ашықтық және мүдделі тараптарды кеңінен тарту қағидатын сақтай отырып, дамып келеді.

"Кодекс Алиментариус" мақсаты

"Кодекс Алиментариус " - бұл халықаралық қабылданған стандарттар мен тамақ өнімдеріне қатысты басқа да құжаттар жиынтығы. Бұл стандарттар мен құжаттар тұтынушылардың денсаулығын қорғауға және адал азық-түлік саудасын қамтамасыз етуге арналған. " Кодекс Алиментариусінің" жарияланымдары тамақ өнімдеріне қойылатын анықтамалар мен талаптарды әзірлеуге әдістемелік көмек пен көмек көрсетуді мақсат етеді. Бұл талаптарды үйлестіру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді және халықаралық сауданың дамуына ықпал етеді.

"Кодекс Алиментариусінің" қолданылу аясы

"Кодекс Алиментариус" өңделген, жартылай фабрикаттар немесе тұтынушыға шикі түрде келетініне қарамастан, барлық негізгі тамақ өнімдеріне арналған стандарттарды қамтиды. Кейіннен тамақ өнімдерін дайындау үшін пайдаланылатын азық-түлік шикізатын "Алиментариус Кодексінің" мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті дәрежеде енгізу керек. "Кодекс Алиментариус" тамақ өнімдерінің гигиенасы, сондай-ақ тағамдық қоспалар, пестицидтер мен ветеринариялық препараттардың қалдықтары, ластаушы қоспалар, таңбалау және ұсыну, талдау және іріктеу әдістері, тамақ өнімдерінің импорты мен экспортын бақылау және сертификаттау туралы ережелерді қамтиды.

Кодекс стандарттарының мәні

Кодекс стандарттары және оның құжаттары ұлттық заңнама үшін алмастырғыш немесе балама болып табылмайды. Әр елдің заңдары мен әкімшілік рәсімдерде сақталуы керек ережелер бар.

Кодекс стандарттары және оның басқа құжаттары тұтынушыны жоғары сапалы және денсаулыққа пайдалы, қоспалары жоқ, бастапқы өнімнің сапасын нашарлататын, тиісті түрде таңбаланған және ұсынылған тағамдармен қамтамасыз етуге арналған тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарды қамтиды.

Кодекс стандарттарын қайта қарау

"Кодекс Алиментариус" комиссиясы және оның қосалқы органдары қажет болған жағдайда Кодекстің стандарттары мен басқа да құжаттарына оларды қазіргі заманғы ғылыми білімге және өзге де маңызды ақпаратқа сәйкес келтіру мақсатында өзгерістер енгізе алады.

Қажет болса, стандарт немесе басқа құжаттар жаңа стандарт әзірленгендей тәртіппен өзгертілуі немесе жойылуы мүмкін.

"Кодекс Алиментариус" Комиссиясының әрбір мүшесі Кодекстің қолданыстағы қандай да бір стандарттарына немесе басқа құжаттарына өзгерістер енгізу қажеттілігін туындатуы мүмкін жаңа ғылыми және өзге де маңызды ақпаратты анықтау және тиісті Комитетке ұсыну үшін жауапты болады.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге

"Кодекс Алиментариус" – это гарантия безопасной и высококачественной пищи для каждого человека везде и повсюду.

Международная торговля продовольствием существует уже тысячи лет, но до недавнего времени производство продовольствие в основном было ориентировано на реализацию и потребление на местном уровне. За последнее столетие объем международной торговли продовольственными товарами значительно вырос, и сегодня количество и разнообразие продовольствия, перемещаемого по земному шару, велико как никогда.

Международные стандарты на пищевые продукты

"К О Д Е К С А  А Л И М Е Н Т А Р И У С" международные стандарты, методические указания, нормы и правила способствуют обеспечению безопасности и качества пищевых продуктов, а также стимулируют добросовестную торговлю продовольственными товарами. Потребители могут быть уверены в безопасности и качестве покупаемых пищевых продуктов, а импортеры – в том, что заказанные ими продовольственные товары соответствуют своим спецификациям.

Защита здоровья потребителей

Обеспокоенность населения по поводу безопасности пищевых продуктов зачастую приводит к тому, что Кодекс оказывается в центре глобальных дискуссий. Ветеринарные препараты, пестициды, пищевые добавки и загрязняющие примеси – это лишь некоторые из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Кодекса. Стандарты Кодекса опираются на достоверные научные данные, предоставляемые независимыми международными органами оценки риска либо посредством специальных консультаций, организуемых ФАО и ВОЗ.

Несмотря на то что стандарты Кодекса представляют собой рекомендации для добровольного применения членами, они часто используются в качестве основы для национального законодательства.

Устранение препятствий для торговли

Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах (Соглашение СФМ) Всемирной торговой организации, свидетельствует о том, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых споров. Членам ВТО, которые хотели бы применить более жесткие, по сравнению с Кодексом, стандарты безопасности пищевых продуктов, может быть предложено дать научное обоснование такого рода мер.

С момента своего создания в 1963 году система Кодекса развивается с соблюдением принципа открытости и широкого вовлечения заинтересованных сторон, отвечая на новые вызовы. Международная торговля продовольствием представляет собой индустрию с годовым оборотом 2000 млрд долларов и с объемами производства, реализации и перевозки, измеряемыми миллиардами тонн.

Предназначение "Кодекса Алиментариус"

"Кодекс Алиментариус" представляет собой свод представленных в едином формате международно принятых стандартов и родственных текстов, относящихся к пищевым продуктам. Эти стандарты и родственные тексты предназначены для защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной торговли продовольствием. Публикации "Кодекса Алиментариус" ставят своей целью оказать методическое содействие и помощь в разработке определений и требований к пищевым продуктам, что позволило бы повысить уровень гармонизации требований и, за счет этого, способствовало бы развитию международной торговли.

Сфера применения "Кодекса Алиментариус"

"Кодекс Алиментариус" включает стандарты на все основные пищевые продукты независимо от того, являются ли они переработанными, полуфабрикатами или поступают потребителю в сыром виде. Продовольственное сырье, используемое для последующего изготовления пищевых продуктов, следует включать в той степени, в какой это необходимо для достижения целей "Кодекса Алиментариуc". "Кодекс Алиментариус" содержит положения о гигиене пищевых продуктов, а также о пищевых добавках, остатках пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов, загрязняющих примесях, маркировке и представлении, методах анализа и отбора проб, контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов.

Суть стандартов Кодекса

Стандарты Кодекса и родственные тексты не являются заменой или альтернативой для национального законодательства. Законы каждой страны и административные процедуры содержат положения, которые необходимо соблюдать.

Стандарты Кодекса и родственные тексты содержат требования к пищевым продуктам, призванные обеспечить потребителя высококачественными и полезными для здоровья пищевыми продуктами, не содержащими примесей, ухудшающих качество исходного продукта, надлежащим образом маркированными и представленными. Стандарт Кодекса на любой пищевой продукт или группу продуктов должен разрабатываться в соответствии с «Форматом стандартов Кодекса на товары», и соответственно, содержать перечисленные в нем разделы.

Пересмотр стандартов Кодекса

Комиссия "Кодекс Алиментариус" и ее вспомогательные органы при необходимости могут вносить изменения в стандарты и родственные тексты Кодекса в целях приведения их в соответствие с современными научными знаниями и иной значимой информацией.

Если требуется, стандарт или родственный текст может быть изменен или отменен тем же самым порядком, каким разрабатывается новый стандарт.

Каждый член Комиссии "Кодекс Алиментариус" несет ответственность за выявление и представление в соответствующий Комитет новой научной и иной значимой информации, которая может вызвать необходимость внесения изменений в какой-либо из существующих стандартов или родственных текстов Кодекса.